ម៉ាស៊ីនដាក់ផ្លាកឡាស៊ែរ Nameplate

  • Nameplate Laser Marking Machine BL-PFP30A

    ម៉ាស៊ីនដាក់ផ្លាកឡាស៊ែរឈ្មោះផ្លាយប៊ែរភី - ភី ៣០ អេ

    ការដាក់ពាក្យ:

    ដោយសារផលិតភាពគឺជាតម្រូវការមួយក្នុងចំណោមតម្រូវការសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកផលិតស្លាកយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលក្នុងការឆ្លាក់ឡាស៊ែរដើម្បីកាត់បន្ថយការងាររបស់ប្រតិបត្តិករដើម្បីស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការ។ សមា្ភារៈស្លាកសំខាន់គឺអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកអ៊ីណុក។